E-shop Berni.cz: barvy, laky, povrchové úpravy
 
Zákazník: nepřihlášený
přihlásit
registrace
Nákupní košík
Košík: Prázdný
pokladna

Obchodní podmínky


1. Všeobecná ustanovení

1. Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě eshop.berni.cz, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí viditelným způsobem na internetových stránkách www.eshop.berni.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na internetovém obchodě Rakouské zboží a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


2. Uzavření kupní smlouvy

1. Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je nabízeno dodavatelem k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na stránkách internetového obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky.

3. Po odeslání objednávky dodavatel neprodleně informuje zákazníka o přijetí této objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující. Dodavatel je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky).

4. Smluvní vztah mezi dodavatelem a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky, jež je dodavatelem zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu.


3. Platební podmínky a cena zboží

1. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

2. Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže.


4. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Storno objednávky ze strany kupujícího, kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky (tel.: 603 15 69 22) nebo na emailu info@berni.cz

2. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele.

3. Kupující má právo v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákona právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Odstoupení musí být dodavateli doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu dodavatele uvedenou níže, nebo na adresu adresu elektronické pošty info@berni.cz

4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu do čtrnácti pracovních dnů od fyzického vrácení zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícímu.

5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody tímto vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Dodavatel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

6. Storno objednávky ze strany dodavatele - dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do čtrnácti pracovních dnů.


5. Odpovědnost za vady, záruka, rozpor s kupní smlouvou

1. Kupujícímu doporučujeme před prvním použitím prostudovat návod na manipulaci a následně se těmito informacemi řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

2. Dodavatel všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 14 dnů od převzetí zboží, řeší výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 14 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno kompletní. Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.

3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

4. Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti popisovaném dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který dodavatel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

5. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá dodavatel za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci.


6. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo.

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě a nejsou poskytovány třetím stranám.

6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7. V případě, že by se kupující domníval, že dodavatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem může požádat dodavatele o vysvětlení a požadovat, aby dodavatel odstranil takto vzniklý stav.

8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat.

9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu kupujícího.

10. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na info@berni.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.


7. Místo plnění

Místem plnění je sklad, nebo kontaktní obchodní místo dodavatele, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní firmě k dopravě k zákazníkovi, nebo je místem osobního odběru.


Základní údaje

Provozovatel obchodu eshop.berni.cz
Ing. Marek Ševčík

BERNI spol. s r.o.

Cacovická 39
CZ-614 00 BRNO

IČO: 607 54 338

DIČ: CZ 607 54 338


Bankovní spojení:

Měna účtu: Kč
Fio banka
Č.ú.: 2100179115 / 2010
IBAN: CZ5320100000002100179115
BIC: FIOBCZPPXXX


Měna účtu: Euro

Fio banka
Č.ú.: 2800179116 / 2010
IBAN: CZ4320100000002800179116
BIC: FIOBCZPPXXX


Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19549úvodní stránka


© BERNI spol. s r.o.  |  www.berni.cz  |  E-shop: nátěrové hmoty, barvy, laky, tmely, lajnování travnatých sportovních hřišť, stříkací pumpy  |  eshop.berni.cz
Kontakt
Rychlý kontakt:
Mobil: 603 15 69 22  |  Kontaktní formulář  |  Velkoobchod  |  Úplné kontaktní informace
Výdejní místo: BERNI spol. s r.o., U Svitavy 2, Brno-Černovice (v areálu firmy Ekostavby, naproti firmě PUMPA a.s.)  |  Mapa